Friday, June 28, 2013

အိုအိုင္စီ-အလံေတာ္ေအာက္က ေလွ်ာက္လာေသာ အိုရီဒူး

                                                                     

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ခ်ထားေပးေရးအတြက္ ေပးလိုက္သည္မွာ ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ -Telenor ႏွင့္ ကာတာနိဳင္ငံအေျခစိုက္-Ooredoor -ကုမဏီတို ့ျဖစ္သည္ ။ အရန္အျဖစ္ ျပင္သစ္နိဳင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိဳင္ငံမွ ကုမဏီတို ့က ရရွိထားသည္ဟု သတင္းေတြမွာ ဖတ္ရသည္ ။ ၂၀၁၃-ခုနွစ္မွ -၂၀၁၆-ခုနွစ္အတြင္း မိုလ္ဘိုင္းဖံုး-သန္းေပါင္း-၃၉ သန္း-အထိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္ ။ ယခုတင္ဒါရရွိေသာ ေနာ္ေ၀းနိဳင္ငံမွ ကုမဏီမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို ့ကို ခန္ ့အပ္တာ၀န္ ေပးမည္ဆိုသည္ကိုလည္း သတင္းေတြမွာ သိရသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္မို ့ ၀မ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ အလုပ္အကိုင္လည္း ရရွိၾကျပီး ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမွီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးနစ္ေကာင္းမြန္လာၾကမည္ျဖစ္သည္ ။
သို ့ေသာ္ ကာတာနိဳင္ငံအေျခစိုက္ -အိုရီဒူး ကုမဏီမွမူ အလုပ္သမာမ်ားကို ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားထက္ မူဆလင္မ်ားကို အလုပ္ေနရာ ခြဲေ၀ေပးမည္ဆိုေသာ သတင္းေတြ ၾကားလာရသည္ ။ ၄င္းသတင္းမွာ အမွန္တကယ္သာျဖစ္ပါက ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားေပးရန္လိုသည္ ။ မည္သူမဆို မည္သည့္ကုမဏီမ်ားက သူတို ့စိတ္ၾကိဳက္ လူမ်ားကို ခန္ ့အပ္ေရြးခ်ယ္နိဳင္ခြင့္ရွိရာ ယင္းသို ့ ခန္ ့အပ္ျခင္းကို ကန္ ့ကြက္ပါသည္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ပင္ လူ ့အခြင့္ေရးဥပေဒႏွင့္ နိဳင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒစံနံဳးစံထားေတြနွင့္ မညီ ဆိုလွ်င္ ေစာဒက တက္ၾကေပအံုးမည္ ။ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုေသာ စကားသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္ခါ လက္သံုးစကားလိုျဖစ္ေနရာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုေသာစကားထက္ လူေျပာမ်ားေနသည္ ။ သို ့ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ခ်ိန္ၾကည့္လွ်င္မူ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ေနာက္ကခ်ည္း က်န္ရစ္ေနသည္ကို ကမၻာတ၀န္းမွာ ေတြ ့ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္ ။
ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရသည္ ကာတာနိဳင္ငံအား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္လိုက္ျပီျဖစ္ရာ နွစ္နိဳင္ငံစာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ဤေနရာ၌ ျမန္မာနိဳင္ငံနွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္း ေနာက္ခံသမိုင္းကို ေလ့လာရန္ လိုသည္ဟုထင္သည္ ။ ကာတာနိဳင္ငံသည္ မူဆလင္နိဳင္ငံမ်ားထဲတြင္ အဓိကက်လွေသာ တပ္ဦးေနရာမွာရွိသည္ ။ အုိအိုင္စီအဖြဲ ့၀င္နိဳင္ငံျဖစ္ျပီး မၾကာခဏ အိုအိုင္စီအစည္းအေ၀းကို က်င္းပေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ သည္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပကတိနိဳင္ငံေရးအေျခအေနအရ ကာတာနိဳင္ငံနွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပည္သူတို ့က လက္သင့္ခံမည္လား ဆိုသည္ကို ေလ့လာရန္လိုသည္ ။ ျပည္သူ ့အသံနားေထာင္လိုပါသည္ဟု ဆိုေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရသည္ ယခုမိုဘိုင္းလ္ဖံုးမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါေပးခဲ ့ရသည့္ ကာတာနိဳင္ငံကို ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို ့ လက္သင့္ခံေနသလားဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္ ။ ျပည္သူ ့အသံကို နားေထာင္သင့္သည္ ။ သို ့မဟုတ္က အိုအိုင္စီကဲ ့သို ့ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပလာၾကျပီးမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ေကာင္းေသာလကၡဏာ မဟုတ္ေခ် ။ က်ြန္ေတာ္ထင္ပါသည္ ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိေသာ နိဳင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္း ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ဤျပသနာသည္ အၾကီးၾကီးျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ထင္သည္ ။ စာခ်ဳပ္ပါစည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အလုပ္သမားမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္ ့အပ္ျခင္းကအစ မူဆလင္မ်ားျဖစ္၍ ေရာက္ရွိေနထိုင္မည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ဗလီမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပီးစီးျပီး မိုဘိုင္လ္း ဖံုးကဒ္မ်ားကို ၄င္းကုမဏီမွ သတ္မွတ္ေသာ ဖံုးကဒ္မ်ားကိုသာ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္မ်ားကို အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ဤအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ မူဆလင္မ်ားကိူသာ ခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ မည္သို ့ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္နည္းဆိုသည္ကို တြက္ခ်က္ထားရန္ လိုသည္ ။
တကယ္လည္း အိုရီဒူးကုမဏီသည္ ၄င္းတို ့၏ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခန္ ့အပ္မည္သာျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေရးအေျခအေနအရ မူဆလင္မ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သြားလာခြင့္ ပိ္တ္ပင္ထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိေနသည္ ။ သည္ေတာ့ ၄င္းလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္စြာ ျပီးဆံုးေလမည္လား ၊ ၄င္းမွာ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္ ။ တစ္ရြာတက်ီေဆာက္ ဆိုသလို ေရာက္ရွိေသာနယ္ေျမမ်ား၌ ဗလီမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္လည္း ပါရွိေနအံုးမည္ဆိုပါက အရပ္ရပ္ျပည္နယ္ ျမိဳ ့ရြာအသီးသီးမွာ ဗလီမ်ား မွိဳလို ေပါက္လာၾကမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္ ။ သူတို ့မွ ေငြေပါေသာ ကုမဏီျဖစ္၍ ဗလီတစ္လံုုးေဆာက္ရန္ မည္သို ့မွ အပမ္းမၾကီး ။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဖံုးကဒ္မ်ား ျပသနာျဖစ္သည္ ။ နိဳင္ငံတကာတြင္ ကုမဏီမ်ားက သူတို ့၏ မိုလ္ဘိုင္းဖံုးကဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၾကသည္ ။ ၄င္းဖံုးကဒ္မ်ား၏ တံဆိပ္အမွတ္အသားသည္ ဗလီမ်ားျဖင့္ ရွိေနရာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ အထင္ကရ ေရႊတိဂံုရင္ျပင္မွာ ဗလီတံဆိပ္ပါ ဖံုးကဒ္မ်ား ။ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၀န္းက်င္တြင္ ဗလီတံဆိပ္ပါ ဖံုးကဒ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံတ၀န္းတြင္ ဗလီတံဆိပ္ပါ ဖံုးကဒ္မ်ား ေဖါေဖါသီသီ ရွိေနအံုးမည္ကို မ်က္စိထံ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေယာင္ေနမိသည္ ။
အလြန္တရာ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ဖံုးနားေထာင္ျခင္း အီလက္ထေရာနစ္ျဖစ္သည္ ။ ယခုကာတာနိဳင္ငံ၏့ မိုဘိုင္းဖံုးမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတို ့ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာအခါ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို မည္သူကမွ အာမ-မခံနိဳင္ေခ် ။ တိုးတက္ေသာေခတ္ၾကီးထဲမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို မူဆလင္နိဳင္ငံျဖစ္ေသာ ကာတာနိဳင္ငံမွ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ခြင့္ ရရွိေနျပီဆိုပါက ျမန္မာနိဳင္ငံ အစိုးရ၏ သတင္းမ်ားကုိ မည္သို ့မွ ထိမ္းထားနိဳင္ခြင့္ မရွိဘဲ ေပါက္ၾကားမွဳမ်ား ရွိလာနိဳင္သလို လွိ်ဳ ့့၀ွက္သိမ္းဆည္းထားနိဳင္ျခင္းလည္း အတတ္ပညာမ်ားလည္း နည္းပါးေနသည္ ။ ယခုမွသည္ ေနာင္အနာဂါတ္ကာလအထိ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိဳင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အၾကမ္းဖက္ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ ့မည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနရာ ယခုကပင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို ့၏ အဓိပဓိနိဳင္ငံနွင့္ မည္သို ့ေသာ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံသူ နိဳင္ငံသားမ်ားက ဆင္းရဲေသာ ကုလားကြမ္းယာဆိုင္မွ ကြမ္းယာကို ၀ယ္မစားရေအာင္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပေနခ်ိန္ တကယ့္စီးပြါးေရးကုမဏီျဖစ္ေသာ မူဆလင္ကုမဏီတို ့ကိုမူ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္း စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရက တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသည္မွာ လူၾကား၍ မေကာင္းေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။
ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရသည္ ယခုပင္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒထုတ္ျပန္နိဳင္ေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ သံဃၤာေတာ္မ်ားက သံဃညီလာခံကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပုလုပ္ေနသနည္းဟု ေမးျမန္းစံုစမ္းသင့္သည္ ။ ၄င္းသံဃညီလာခံသည္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္တို ့ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလြန္းေနၾကေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတို ့အား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ညီလာခံျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့ိ ကမၻာ့အလယ္မွာ မူဆလင္အၾကမ္းဖက္္တို ့ႏွင့္ ျပသနာျဖစ္ေနသာ ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ ေျပာင္းျပန္အေနအထားျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရကသာ အၾကမ္းဖက္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွဳကို က်ဴးလြန္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနၾကျခင္းခံေနရသည္ ။ ယင္းသို ့ခံေနရျခင္းမွာ ကာတာနိဳင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ေနေသာ အိုအို္င္စီညီလာခံေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။
အိုရီဒူး ၀င္လာျပီးသည္ႏွင့္ အိုအိုင္စီသည္လည္း မၾကာခင္ အလည္အပတ္ျဖင့္ ေရာက္လာမည္ဆိုပါက ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ေရွ့ဆက္ အေျခအေနသည္ ၾကည့္ေကာင္းလွမည္ မဟုတ္ေခ် ။ လူဦးေရ သန္း ( ၆၀ ) ရွိေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ သန္း( ၄၀ ) အတြက္လည္း မိုဘိုင္းဖံုး မလိုအပ္ေသးဟု ထင္သည္ ။ သူတို ့ကုမဏီက သန္း-၄၀-နီးကပါးခန္ ့ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမတန္ေခ် ။ ယုတၱိတန္သည္ထားဦး- က်ြန္ေတာ္တို ့အေနျဖင့္ လက္မခံသင့္ေပ ။ ကာတာနိဳင္ငံအား လက္မခံေတာ့ဟု ဆိုလွ်င္ အျခားအရံ နိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္နိဳင္ငံနွင့္ ဂ်ပန္နိဳင္ငံတို ့က တန္းစီ ေစာင့္ေနၾကသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းနိဳင္ငံတို ့အားသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ေစလိုသည္ ။ နွစ္နိဳင္ငံစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မခ်ဳပ္ဆိုမွီ ျမန္မာနိဳင္ငံသားတို ့မွ ဤကိစၥကို အေရးတၾကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ။ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၌လည္း ဤေနာင္ျဖစ္လာမည့္ နိဳင္ငံေတာ္ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္လာမည့္ အေရးကို ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု အၾကံေပးလိုသည္ ။ သို ့ျဖစ္၍ ကြမ္းယာဆိုင္ကုလားေလာက္ကိုပင္ လက္မခံနိဳင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနအရ အိုရီဒူးကုမဏီကိုျဖင့္ မည္သို ့မွ် လက္မခံသင့္ေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုက္သည္ ။ အကယ္၍ ဆက္လက္ျပီး အိုရီဒူးကုမဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီး လုပ္ကိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မၾကာခင္လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပပြဲၾကီး ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း ။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

Thursday, June 20, 2013

ၾကမၼာငိုခိုင္းေသာ ေန ့ရက္မ်ား

                                                           
က်မအေနျဖင့္ ခါတုိင္းကထက္ ျမန္ျမန္သြားခ်င္ေသာစိတ္မွာ အလုိလုိ ေပၚေနသည္ ။
လူငယ္လူရြယ္လည္းမဟုတ္ ။ သားၾကီးသမီးၾကီး ရွိေနႏွင့္ေသာ က်မအဖို ့ ဆႏၵေတြ
ေစာေနမိသည္မွာ သည္တခါ ဆန္းျပားေနသည္ ။ မေရာက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမကို
ေရာက္ခ်င္ေဇါကေတာ့ လူတိုင္းမွာ ရွိၾကသည္ခ်ည္း ။
အေမ့အိမ္ကိုျပန္သြားဖူးသူတိုင္း သိရွိခံစား နားလည္ၾကမည္ထင္သည္ ။
မည္သည့္အတြက္ မသိ္စိတ္က ေစ့ေဆာ္ေပးေနသည္လည္း မေျပာတတ္ ။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးက အျပန္ တူေတာ္ေမာင္အား ျမင္ျမင္ခ်င္း
ေလယဥ္လက္မွတ္ကို အဆင္ေျပသလားဆိုေသာ ေမးခြန္းက က်မနုဳတ္မွ အလုိလို
ထြက္ျပီးသားျဖစ္ေနသည္ ။ တူေတာ္ေမာင္တို ့တေတြက က်မကို စိတ္အလိုမက်ေအာင္
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျပဳလုပ္လိုၾက ။ ဒင္းတို ့ေတြ ပုဆိုးေတာင္

မစည္းတတ္-မ၀တ္တတ္္ကတည္းက က်မမွာ သားတို ့အေဖရွိရာ အေမရိကသို
့လိုက္ပါသြားခဲ့ရသည္ ။ ခုေတာ့ တူေတာ္ေမာင္တို ့က လူပ်ိဳၾကီးဖါးဖါး
ျဖစ္ေနသည္ ။ မိသားစုဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမဏီမွာ မန္ေနဂ်ာၾကီးျဖစ္ေနျပီ ။
မနက္ဖန္သြားရေတာ့မည္မို ့ စစ္ေတြကို စဥ္းစားၾကည့္မိသည္ ။ က်မမွာ
စစ္ေတြတြင္ ခဏေလးနားျပီး ေမာင္ေတာျမိဳ ့သို ့ သြားရအံုးမည္ ။ အေမ
့အိမ္မွာ ေအးေအးလူလူ အပမ္းေျဖခ်င္သည္ ။ အေမတို ့အေဖတို ့အတြက္
ေကာင္းမွဴအလွဴေတြ ျပဳလုပ္ခ်င္သည္ ။ ျပီးရင္ စစ္ေတြတြင္ မျပန္ေသးခင္အထိ
ေနလိုက္အံုးမည္ ။ ရန္ကုန္ကိုေရာက္ကတည္းက စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မွာ
က်မအတြက္ အံ၀င္ဂြင္က် ရွိေနဆဲ ။ တူမေလး ျမသႏၱာကလည္း ကုမဏီတြင္ ခြင့္ယူကာ
က်မႏွင့္အတူ လိုက္ပါမည္ဟု ေျပာထားရာ သူ ့အကိုက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ
ခြင့္ျပဳရွာသည္ ။ ျမသႏၱာ တေယာက္ထဲေတာ့မဟုတ္ ။ သူ ့ရံုးက
ျမသႏၱာ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ လဲ ့လဲ ့သက္ ဆိုေသာ ရန္ကုန္သူ ေခ်ာေခ်ာကေလး
တေယာက္ကလည္း အေဖၚထည့္ေပးလိုက္ေသးသည္ ။
က်မတို ့ မွာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ယူေဆာင္စုေဆာင္းရသည္မွာ
မလြယ္လွေခ် ။ က်မ၏ အလွဴအဒန္းမ်ားတြင္ လွဴဘြယ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မက်န္ရစ္ခဲ
့ရေအာင္ ဂရုတစိုက္ မွတ္ရ သိမ္းရႏွင့္ တအိမ္လံုး ၾကြက္ၾကြက္ညံကာ အသံေတြ
ထြက္ေနၾကရသည္ ။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွဴဘြယ္ပစၥည္းမ်ားကို
လွဴဒန္းရမည္မို ့ က်မတို ့တေတြမွာ ေန ့ေန ့ညည သြားေနၾကသည္မွာ
အိမ္မွာေတာင္ ထမင္းမစားျဖစ္ ။ စားေသာက္ဆိုင္တခုခု ၀င္ျပီး
စားေသာက္လိုက္သည္ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ခဲ ့ရသည္ ။ ေလယဥ္လက္မွတ္
အားလံုးစီစဥ္ျပီးျပီဆိုေတာ့ မနက္ဖန္ အေစာၾကီးမွာ လဲ ့လဲ ့သက္ကို
မရမ္းကုန္းရွိ ေနအိမ္က ေစာင့္ဆိုင္းဖို ့ မွာထားလိုက္ရသည္ ။ က်မရင္မွာ
ေတာ္ေတာ္ ေမာေနမိျဖစ္သည္ ။ လြန္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း-၃၀-ေက်ာ္မွ တၾကိမ္သာ
ျပန္ျဖစ္ခဲ ့ေသာ ေမြးရပ္ေျမသည္ က်မကို အလြမ္းမ်ားႏွင့္ ဆီးၾကိဳေနျပီလား
မေျပာတတ္ ။ တညလံုး ေတာင္ေတာင္ အီအီ ေတြးေတာျပီး အိပ္ရာထဲ လွဲေနရေတာ့
ကဗ်ာဆရာမ ၾကည္ေအး၏ တေစၦကဗ်ာကို ျပန္လည္ သတိရလာေတာ့သည္ ။
“ အိပ္ရာေတြလဲ- ေၾကမြတြန္ ့လိပ္-သိပ္စိတ္ညစ္တယ္-“
က်မက အိပ္ရာေတြထဲ ဘယ္လူးညာလူးႏွင့္ တညလံုးမိုးေၾကာင္ေတာင္ လင္းခါမွ ခဏမွ်
ေမွးလိုက္ရပါသည္ ။

-------- --------- --------- --------
-------- ---------
ဤေန ့ကား ေသာၾကာေန ့
လဲ ့လဲ ့သက္က ေသာၾကာေန ့အေၾကာင္းကို မသိေတာ့ အိမ္ေပၚမွ လူေတြကို
ၾကည့္ေနျဖစ္သည္ ။ က်မကေတာ့ ဒီေကာင္မေလးကို ဘာေတြ ၾကည့္ေနမွန္း သိေနျပီ ။
မေန ့ကေတာင္ ဒီေကာင္မေလး စကားတခြန္း ေျပာေသးသည္ ။
“ ၾကီးေမရယ္- ၾကီးေမတို ့ေမာင္ေတာျမိဳ ့က ရခိုင္ျမိဳ ့လား
-ကုလားျမိဳ ့လား-သမီးေတာ့ တခါတေလ ေၾကာက္ေတာင္ လာေနတယ္ “
လဲ ့လဲ ့သက္အေဖက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တဦးျဖစ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ။ အကိုျဖစ္သူ ကိုသက္ဦးက
နိဳင္ငံျခားသေဘၤာသားျဖစ္ျပီး တခါတေလ ဖေလာ္ရီဒါကို ေရာက္ေသာအခါ က်မတို
့အိမ္သို ့ အလည္လိုက္ပါလာတတ္သည္ ။ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းတြင္
အိမ္နီးနားခ်င္းမို ့ သူမတို ့မိသားစုႏွင့္ က်မတို ့က ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးလို
ျဖစ္ေနသည္ ။ ေကာင္မေလးေျပာေတာ့ က်မက ျပံဳးျပေနလိုက္ရေသးသည္ကို အမွတ္
ရမိေနသည္ ။
“ ၾကီးေမ - ၾကီးေမ- တံခါးေတြ ပိတ္ထားလိုက္ေတာ့- ထြန္းလွ - တံခါး ေတြ
ပိတ္ေဟ့ “
က်မက မ်က္ေမွာင္ကုတ္ျပီး အသံကို နားစြင့္ေနလိုက္သည္ ။ လဲ ့လဲ ့သက္က
က်မကို တခ်က္မွ် ေစာင္းၾကည့္လိုက္သည္ ။
“ ျမသႏၱာေကာ - သမီး - ျမသႏၱာေကာ - ေဟ့ - ဘာျဖစ္လို ့ တံခါးေတြ
ပိတ္ရမွာလဲ - ငါ့ကို ေျပာျပၾကပါအံုး “
အိမ္ေအာက္ထပ္မွာ ေျပးသံလႊားသံေတြ ၾကားရသည္ ။ ျပန္လည္တုန္
့ျပန္သံေတြကို က်မ မၾကားရေသး ။ အိမ္ေအာက္မွ တံခါးေတြ ပိတ္သံေတြ ၾကားရသည္
။ က်မတို ့တိုက္က ဘာဂ်ာတံခါးေတြနွင့္မို ့ သံတံခါးေတြ
ပိတ္လိုက္ျပီဆိုလွ်င္ အရာရာကို စိတ္ခ်ရျပီးသားျဖစ္သည္ ။ ျမသႏၱာက
အိမ္ေပၚသို ့ ေျပးတက္လာျပီး ျပဴတင္းေပါက္ေတြကို ပိတ္လိုက္သည္ ။
“ ေျမးေလး- ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲ - တံခါးေတြ လိုက္ပိတ္ေနၾကတာ “
“ အဘြား- လမ္းမေပၚမွာ ကုလားေတြ နဲတာမဟုတ္ဘူး - လက္နက္ေတြကိုယ္စီနဲ ့-
ဘာျဖစ္လာၾကလဲ မသိဘူး “
က်မက ျပဴတင္းေပါက္နားကို ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္သည္ ။
အစပိုင္းကေတာ့ လူငယ္ခ်င္းခ်င္း ရန္ပြဲျဖစ္ေနၾကသလားဟု ထင္ခဲ ့သည္ ။
“ ဟင္ - ကုလားေတြ နဲတာ မဟုတ္ဘူး ေျမးေလး- ဒီလိုဆုိရင္ ကုလားရခိုင္
ျပသနာေတာ့ ျဖစ္လာျပီေပါ့ ကြယ္ “
“ဘာေျပာတယ္ - ၾကီးေမ - ကုလား ရခိုင္ ျပသနာျဖစ္လာျပီ - ဘာျဖစ္လို ့
ျဖစ္လာရတာလဲ ၾကီးေမ ရယ္ - သမီး ေၾကာက္တယ္ -
“ မေၾကာက္နဲ ့ သမီး - ၾကီးေမ - ရွိတယ္ ေနာ္ - သမီး ဘာမွ မျဖစ္ေစရဘူး “
ေျပာရင္း ဆိုရင္း အိမ္ေပၚထပ္ကို ခဲႏွင့္ ပစ္ခတ္သံ ၾကားလာရသည္ ။
မွတ္ျပဴတင္းမ်ား ကြဲသြားသည္ ။ က်မအေနႏွင့္ တခုသာ ရွိေတာ့သည္ ။
ေခါင္းေအးေအးနွင့္ စဥ္းစားရေတာ့မည့္ အပိုင္းျဖစ္လာသည္ ။
“ ျမသႏၱာရယ္- ဗီြဒီယိုသာရိုက္ထားလိုက္ေတာ့- အားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ
ရိုက္ထား -ဟုတ္လား”
ေျမးေလး ျမသနၱာက ဤေနရာမွာ ေတာ္ရွာသည္ ။ သတၱိေကာင္းလွပါသည္ ။ အေမရိကမွ
လာေသာ က်မအတြက္ သူမသည္ အမွန္တကယ္ အားကိုးရေသာ ေျမးကေလးျဖစ္သည္ ။ လဲ ့လဲ
့သက္ကလည္း သူမ၏ ဒီဂ်ီတယ္ကမ္မရာကေလးႏွင့္ ျပဴတင္းေပါက္ကေနျပီး ရိုက္ေနသည္
။ ျမသႏၱာကလည္း အလြပ္မေပးေခ် ။ ဗီြဒီိယုိ ရိုက္ေနေသာ က်မတို ့အိမ္ကိုသာ
ျမင္သြားပါက က်မတို ့၏ အသက္အိုးအိမ္မွာ မစဥ္းစားရဲေအာင္ ျဖစ္မိသည္ ။
တလမ္းလံုးရွိသမွ် ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအိမ္ကို ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနၾကသည္
။ လူေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီျပီး တုတ္ဒါးလက္နက္မ်ားျဖင့္ သဇင္ဟိုတယ္ကို
မီးရို ့ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကသည္ကို ျမင္ရသည္ ။ ေစ်းလမ္းတေလွ်ာက္တြင္
ဖ်က္ဆီးေနၾကေသာ ကုလားေတြကို က်မတို ့မွာ လူလို ့ မျမင္ေတာ့ ။
သရဲသဖက္သဘြယ္ ေၾကာက္မက္စြာ ျမင္လာၾကသည္ ။
တညလံုး ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြေနအိမ္မ်ားကို မီးရို ့့ ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊
လူသတ္ျခင္းမ်ားကို မည္မွ် ျပဳလုပ္လိုက္ျပီဆိုသည္ကို က်မတို ့ မခန္
့မွန္းနိုင္ ။ လံုျခံဳေရး ေတြ နစကေတြ ရဲမ်ားကလည္း လက္ထဲတြင္
ေသနတ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း မည္သို ့မ်ွ ပစ္ခတ္ နွိမ္ႏွင္းသည္ကို မၾကားရ ။
တျမိဳ ့လံုး မီးေလာင္ေနရာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားျမိဳ ့ျဖစ္ေသာ
ေမာင္ေတာျမိဳ ့ကား ကုလားတို ့ေၾကာင့္ က်ီးလန္ ့စာစား ျဖစ္ေနၾကရျပီ ။
ေသာၾကာေန ့ဆိုလွ်င္ ကုလားေတြက ပလီတက္ျပီး ဥပုသ္ေစာင့္ၾကရသည္ ။
တၾကိမ္မဟုတ္ ။ တေန ့မွာ ငါးၾကိမ္ခန္ ့ ဥပုသ္ေစာင့္သည္ဟု ေျပာၾကသည္ ။
တရားထိုင္ၾကရသည္ဟု ဆိုၾကသည္ ။ တရားထိုင္သည္ဆိုလွ်င္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳလုပ္ၾကရသည္ဟုသာ ဘာသာတိုင္းမွာ ရွိၾကသည္ ။ ခုေတာ့
ပလီတက္ျပီး တရားထိုင္ျပီးသည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို အေသရရ အရွင္ရရရ
လည္ပင္းလွီး -သတ္ျဖတ္- အိမ္မ်ားကိုမ ီးရို ့ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့သည္ ။ သူတို ့၏
ဘာသာေရးမွာ ယခုလို အၾကမ္းဖက္ေအာင္ ခိုင္းေစထားျခင္းေတာ့ ရွိမည္မဟုတ္-
လက္ေတြ ့မွာေတာ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ။
ျမသႏၱာ၏ ရိုက္ထားလိုက္ေသာ ဗီြဒီိယုိကုိ ျပန္၍ ၾကည့္ၾကေသာအခါ
တဆယ္ေက်ာ္ ကုလားေလးေတြကအစ ေမာ္လီဗီ တရားေဟာဆရာမ်ားကိုပါ ျမင္ရသည္ ။ သူတို
့လက္ထဲမွာ တုတ္ဒါးကိုယ္စီႏွင့္ ။ အကယ္၍ ရခိုင္လူမ်ိဳး တေယက္ေယာက္ကိုမ်ား
ေတြ ့ျဖစ္ခဲ ့လွ်င္ အသက္ရွင္ဘြယ္ရာ မရွိ ။ ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ၾကမည့္
အသြင္အျပင္မ်ားကို ျမင္ရသည္ ။ ညေနပိုင္းတြင္ ဆရာ၀န္ မိသားစုကိုလည္း
ဒါးႏွင့္ ခုတ္၍ ေသဆံုးသြားရျပီဆိုေသာ သတင္းၾကားလာရသည္ ။ လဲ ့လဲ ့သက္မွာ
ယင္းသတင္းကို ၾကားသည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာတြင္ ေသြးတစက္မွ် မရွိေတာ့။
“ ခဏေလးပါ ေျမးေလးရယ္- ဒီျပသနာျဖစ္ျပီးသြားရင္ မၾကာခင္ အေျခအေန
တည္ျငိမ္လာမွာပါ- အဲဒီခါက်ရင္ ၾကီးေမတို ့ ရန္ကုန္ကို ျပန္ၾကမွာေပါ့ေနာ္
- ၾကီးေမတို ့အိမ္ကို ဘယ္သူ တေယာက္ကမွ် မီးလာရိွုု ့လို ့ မရဘူးကြယ္-
တကယ္လုိ ့ ၾကီးေမတို ့ အိမ္ကိုသာ အဲဒီလို မီးလာရို ့ရင္ ဒီျမိဳ ့ဟာလဲ
ျပာက်ျပီေပါ့- ကုလားေတြက ၾကီးေမတို ့အိမ္ကိုေတာ့ အဲဒီလို မလုပ္ရဲဘူးကြဲ ့
- ေျမးေလးရယ္ “
ျမသႏၱာႏွင့္ လဲ ့လဲ ့သက္တို ့ကို အားတက္ေစေအာင္ ေျပာသာေျပာရသည္ ။
က်မလည္း အားမရွိလွပါ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုလားေတြက လူသားစား
ဘီလူးသဖက္လို အသြင္အျပင္က ေၾကာက္မက္စရာ ေကာင္းေနသည္ကို ေန ့စဥ္ရက္ဆက္
မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေနရသည္ဘဲ ။

----------- -------- -----------
-----------
လြန္ခဲ ့ေသာ အပါတ္က က်မတို ့မိသားစု ၏ တိုက္မွာ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္ရွိ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ရဟန္းသဃၤာေတာ္ျမတ္မ်ားကို ဆြမ္းေက်ြးအမွ်ေ၀
အလွဴအဒန္း ျပဳလုပ္ခဲ ့သည္ ။ ကြယ္သူမိဖႏွစ္ပါးအား ရည္စူးျပီး
ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ျပဳရာ တနယ္လံုးမွာ ရွိေသာ ေဆြမ်ိဳး မိသဂၤမ်ားအျပင္ တဖက္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံမွ ကယုေခ်ာင္း ၊ ျမစ္နားရြာတို ့က ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါ
လာၾကသည္ ။ က်မ၏ မိဖတို ့မွာ ဤသို ့့အလွဴအဒန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္
ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္သည္ ။
လဲ ့လဲ ့သက္က နိဳင္ငံျခားက လူေတြ လာသည္ဆိုေတာ့ ေကာင္မေလးချမာ
ေပ်ာ္လိုက္သည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ရီစရာေကာင္းသည္ ။ သူက နိဳင္ငံျခားက
လူေတြဆိုေတာ့ ကုတ္နဲ ့ တိုင္နဲ ့ လာမည္ ထင္ထားသည္ ။ ခုေတာ့
ရခိုင္လံုခ်ီေတြ၀တ္ျပီး လာၾကသည္ကိုျမင္ေတာ့ ေကာင္မေလးမွာ ရီလဲ
ရီခ်င္စရာျဖစ္ေပလိ့မ့္မည္ ။
ကုလားေတြ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မွဳေၾကာင့္ ေမာင္ေတာတျမိဳ ့လံုး
ညမထြက္ရအမိန္ ့ထုတ္ထားသည္ ။ က်မတို ့မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လာသမ်ွ
လူမ်ားထံမွာ နားေထာင္ရသည္ ။ စစ္ေတြျမိဳ သို ့ ျပန္သြား၍လည္း မရေသး ။
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ က်မတို ့က ျမိဳ ့မိျမိဳ
့ဖအေနနွင့္ ေျပာၾက ဆိုၾကရျပီ ။
“ က်မကေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရကို အခုလို သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္တာကို ဘယ္လို
စိတ္ထဲ ေၾကနပ္နိဳင္မွာလဲ ရွင္ - ဆရာေတာ္က က်မတို ့အိမ္မွာ ေန
့ဆြမ္းအတြက္လာယူတာရွင့္ - အခုလို ေန ့ဆြမ္းလွဴဒန္းေနတာကလဲ ႏွစ္ေပါင္း
-၂၀- နီးကပါး ရွိျပီ- က်မတို ့ရဲ ့ ဆရာေတာ္ဟာ ဟိုတေန ့ကဘဲ က်မတို ့ရဲ ့
မိဖကို ရည္စူးျပီး ျပဳလုပ္တဲ ့ အလွဴကုိလဲ ၾကြခဲ ့ပါေသးတယ္ရွင္ “
က်မကို အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ေနေသာ သတင္းေထာက္ေလးတဦးကို က်မက
ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပီးေတာ့ က်မအသည္းနာဆံုးက က်မ၏ တူေတာ္သူ
ေအာင္ခ်မ္းသာကို တပည့္ျဖစ္သူ ကုလားေလးေတြက အေသသတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
သေရကုန္ေဘာင္ေက်းရြာမွ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနေသာ ေအာင္ခ်မ္းသာမွာ က်မ၏
အေဒၚျဖစ္သူ၏ ေျမးျဖစ္သည္ ။ ဘြဲ ့ရ ေက်ာင္းဆရာတဦးျဖစ္ျပီး ျမိဳ ့ေပၚတြင္
မေနဘဲ ေက်းလက္ေတာရြာမွာသာ ေက်ာင္းဆရာဘ၀ျဖင့္ အသက္ေမြးေက်ာင္းေနသူျဖစ္သည္
။ သူလည္း က်မတို ့၏ အလွဴပြဲကို လာခဲ ့သူျဖစ္သည္ ။ ခုေတာ့ က်မ၏
ေဆြမ်ိဳးေတြ -ဆရာေတာ္ေတြတို ့မွာ က်မကို မ်က္ႏွာျပ လာခဲ ့ၾကသလို
ကုလားေတြသတ္၍ အေသဆိုးနဲ ့ ေသဆံုးခဲ ့ၾကေလျပီ ။
ကုလသမၼဂမွ လူ ့အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တာနား လာေသာအခါ သူက
က်မတို ့၏ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို လူသတ္သမားလိုလို အၾကမ္းဖက္သမားလိုလို
ေျပာလာေနေတာ့ က်မႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ ့သည္ ။ က်မေျဖရွင္းလိုက္ေသာ စကားကို
သူၾကားရေတာ့သည္ ။ သူ ့အေနျဖင့္ ယံုၾကည္သည္ မယံုၾကည္သည္ဆိုသည္မွာ
အေၾကာင္းမဟုတ္ ။ ခုေတာ့ က်မ၏ တူေတာ္သူ ေအာင္ခ်မ္းသာနွင့္ ဆရာေတာ္
ဦးပညာသာရတို ့အတြက္ က်မမ်က္ရည္ကို အလဟသ အျဖစ္မခံနိဳင္ ။
ေနာက္တရက္မွာ စစ္ေတြျမိဳ ့သို ့ လာခဲ ့ၾကသည္ ။ လဲ ့လဲ ့သက္ေရာ
ျမသနၱာေရာ ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နိဳင္ေတာ့ဟု ေျပာရွာၾကသည္ ။
စစ္ေတြျမိဳ ့မွာ က်မအလွဴျပဳလုပ္ခဲ ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္
ဒုကၡသည္မ်ားစြာျမင္ရသည္ ။ ယင္းအၾကားမွာ လြန္ခဲ ့ေသာ က်မတို
့မိသားစုအလွဴတြင္ အကူအညီေပးခဲ ့ၾကေသာ မင္းဂံရပ္ကြက္မွ ေမာင္လွေ႒းတို ့ကို
ၾကည့္မိသည္ ။ မေတြ ့ ။ ေမးၾကည့္ေတာ့ ကုလားေတြ သတ္၍ ေသဆံုးသြားျပီဟု
ေျပာၾကသည္ ။
“ အဲဒီတံုးက ၾကီးေမရဲ ့ အလွဴမွာ အကူအညီေပးခဲ ့ၾကတဲ ့
လူငါးဦးစလံုးဟာ ေသဆံုးသြားၾကရတယ္ ၾကီးေမ - ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကီးေမ သူတို ့ကို
မေတြ ့တာေပါ့ဗ်ာ “
“ ဘာေျပာတယ္ - သူတို ့ငါးဦးစလံုး ေသဆံုးသြားရတယ္ - “ “
“ ဟုတ္တာေပါ့ ၾကီးေမရယ္ - သူတို ့ေတြလဲ ေသဆံုးသြားသလို က်ေနာ့္ကိုလဲ
ေသဆံုးျပီထင္ျပီး ထားခဲ ့ၾကတာ ၾကီးေမရဲ ့- ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ပါလား “
လူငယ္ေလးက အက်ၤီခ်ြတ္၍ ျပသည္ ။ မၾကည့္ရက္စရာ ။ ေၾကာျပင္မွာ ဒါးဒဏ္ရာ
အစင္းလိုက္ၾကီးႏွင့္ ၊ ျမင္ရသည္မွာ ၾကက္သီးထစရာျဖစ္သြားသည္ ။ မိန္းခေလး
တဦးက အနားသို ့ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႔ ရြံ႔ ကပ္လာသည္ ။ မ်က္နာျပင္မွာ
မည္သည့္အလွဆီမွ လိမ္းခ်ယ္ မထား ။ ႏြမ္းနယ္ေနေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ က်မကို
တခ်က္ၾကည့္သည္ ။ ျမသႏၱာတို ့ လဲ ့လဲ ့သက္တို ့ႏွင့္ အသက္အရြယ္
မတိမ္းမေစာင္း ။ သုိ ့ေသာ္ သူ ့မ်က္နာျပင္ကား ေၾကာက္ရြံ႔စရာတို ့ႏွင့္
အတိရွိေနေသာေၾကာင့္ အပ်ိုဳေပါက္ေလးတဦး၏ အလွမ်ား ရွာမေတြ ့ ။
“ ၾကီးေမ - သမီးတို ့ဟာ ဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အသက္ကို ကိုယ္ လုေနရတဲ
့အခ်ိန္ပါ ၾကီးေမရယ္- မ်က္ႏွာမွာ သနပ္ခါး လိမ္းဖို ့အခ်ိန္ မရသလို
မိပ္ကပ္လဲ လိမ္းဖို ့အခ်ိန္မရ ပါ ။ အကိုေတြက နိဳင္ငံျခားသြားျပီး
အလုပ္ေတြ သြားလုပ္ေနၾကေတာ့ သမီးတို ့မွာ မိဖအိုတို ့ကို ေစာင့္ေရွက္
ကာကြယ္ေနၾကရပါတယ္ - သမီးတို ့ေသဆံုးမွ အေဖတို ့အေမတို ့ ေသၾကရပါလိမ့္မယ္
ၾကီးေမ- အခုေတာ့ သမီးတို ့က အရြယ္နဲ ့မလိုက္ေအာင္ မိန္းမၾကမ္းေတြ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ - ဒါေပမဲ ့ သမီးတို ့ ေသမွ ဒီျမိဳ ့ ဒီရြာ မီးရို
့ခံရ ပ်က္စီးရမွာပါ ၾကီးေမရယ္ - သမီးတို ့မွာ သတၱိ ေတြ ရွိပါတယ္ - အခုလို
ၾကီးေမတို ့လို အားေပးလာတဲ ့ လူေတြ ရွိေနလို ့ကေတာ့ သမီးတို ့
ေသေပ်ာ္တာေပါ့ ၾကီးေမရယ္ -----

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

Sunday, June 16, 2013

ရခိုင္ျပည္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိေနသမွ် ဘဂၤလီမ်ားက ဘယ္ေတာ့မွ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္၍မရဟု ရဟန္းပ်ိဳမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ မိန္႔ဆို
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား၏ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို သိမ္းပိုက္၀ါးမ်ိဳေရး အစီအစဥ္သည္ ဘယ္ေဘာ့မွ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ အရွင္ ေခမာစာရက မိန္႔ဆိုလိုက္သည္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိုင္အို၀ါ ျပည္နယ္ (Iowa State) မာရွဲလ္ေတာင္း (Marshalltown) ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဘဂၤလီ-ရခုိင္ ပဋိပကၡနဲ ့ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ အရွင္ ေခမာစာရက ထိုသို႔ မိန္႔ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိုင္အို၀ါ ျပည္နယ္ (Iowa State) မာရွဲလ္ေတာင္း (Marshalltown) ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရွင္ ေခမာစာရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ၁၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးအမည္သစ္ မွည့္တြင္ေျပာင္းလဲသည့္ကိစၥမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို အမည္သစ္ကိုမွည့္တြင္ေခၚေ၀ၚ၍ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ပထ၀ီ၊ ရခိုင္ေျမ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မွန္သမွ်ကို ထိခိုက္လာသည္မွာ ဆန္႔က်င္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ ေခမာစာရက ယခုလို မိန္႔ၾကားသည္။

“ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ အမည္သစ္ မွည့္တြင္ေျပာင္းလဲတာက ဦးဇင္းတို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးမဆို နာမည္သစ္ ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚလို႔ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နယ္ေျမႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွန္သမွ်ကို ထိခိုက္လာတာကေတာ့ ဆန္႔က်င္မႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ေျမမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လယ္ယာ ကိုင္းကၽြန္းလုပ္ဖုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤလီအခ်ိဳ႕ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ဦးဇင္းတို႔ သိပါတယ္။ ” ဟု မိန္႔ဆိုသည္။

ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ ယေန႔ ေခၚဆိုေနသည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ေခၚဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ကမၻာက လက္ခံလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိမ္ညာေရးသား လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ၄င္းတို႔အထဲတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

“ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးေတြက ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတာဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုၿပီး လိမ္ညာေရးသား လုပ္ေဆာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေနၾကၿပီး ဒီလူေတြဟာ ဘဂၤလီ- ရခုိင္ ပဋိပကၡကို အဓိကဖန္တီးသူေတြအျဖစ္ တရားခံစာရင္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္ၾကတယ္။ ” ဟု အရွင္ ေခမာစာရက မိန္႔ၾကားသည္။

ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီဘက္ေတာ္သားမ်ား ေရးသား ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိထားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတန္းမ်ားသည္ တခုနဲ႔တခု ညီညြတ္တူညီမႈမရွိ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း အကြဲအလြဲမ်ားစြာရွိၿပီး မည္သည့္ စာအုပ္စာတန္းသမိုင္းကို အတည္ျပဳရမွန္း မသိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ရခိုင္မ်ားသာမက ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာကပါ သိရွိနားလည္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အရွင္ ေခမာစာရက မိန္႔ဆိုသည္။

“ ဘဂၤလီေတြႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ဘက္ေတာ္သားေတြ ေရးသားထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိထားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စာအုပ္စာတန္းေတြကို ဦးဇင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဖူးပါတယ္၊ တခုနဲ႔တခုက ညီညြတ္မႈမရွိဘူး၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြဟာလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြဲလြဲေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဘဂၤလီေတြရဲ႕ မဟာပ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္က ဘာလဲဆိုတာကိုလည္း ဦးဇင္းတို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရခိုင္ေတြသာမက ျမန္မာတိုင္းရင္းေတြ အားလံုးနဲ ့ကမၻာကသိေနပါၿပီ။ ” ဟု မိန္႔ဆိုသြားခဲ့သည္။


အာရ္ကန္တုိင္းမ္စ္ (သတင္း)

`ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အား အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ သတိေပး´

                                                             

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခၚ ဘဂၤါလီ မူဆလင္မ်ား၏ အဓိက႐ုဏ္းက့ဲသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယအစိုးရမွ ၎၏အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံထုတ္ ဟိႏၵဴစတန္တိုင္းမ္ သတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။အဆိုပါ ပါကစၥတန္အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ အထင္႐ွားဆံုး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွာ Lashkar-e-Taiba ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမူဆလင္အၾကမ္းဖက္ လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည္မွာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံမွ အစၥလာမၼစ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ အဆိုပါ အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားထံတြင္ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ အစၥလာမၼစ္အုပ္စုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ရ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မွဳမ႐ွိဘဲ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခို ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဆိုပါ လူနည္းစု၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳ၊ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းထူေထာင္ျခင္း အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးမွဳစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကို အဓိက အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားက စိန္ေခၚႏိုင္ေစေရး ဖန္တီးေပးလ်က္႐ွိသည္ဟု အိႏိၵယအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။နယူးေဒလီ၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္သည့္အခ်က္မွာ ပါကစၥတန္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူဆလင္မ်ားကို စုေဆာင္းေလ့က်င့္ေပးၿပီး အိႏိၵယအေ႐ွ႔ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အာသံအဓိက႐ုဏ္းက့ဲသို႔ ဆူပူအံုၾကြ သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားကို ဖန္တီးလာေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္အသံုးခ်မည္ကို ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အျမား႐ွိေနေသာ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တို႔သည္ Pakistani Inter - Services Intelligence ႏွင့္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ Lashkar-e-Taiba တို႔၏ အ႐ွိန္ျမင့္လာေသာ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွစ္ခုစလံုးက စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသအတြင္း ဘဂၤလားအစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ Jaish-e-Mohammed (JeM)၏ အၾကမ္းဖက္ လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ား႐ွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္- ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ Cox's Bazaar ခ႐ိုင္မွ Teknaf sub-division အတြင္း လွဳပ္႐ွားလ်က္႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ရခိုင္ေဒသ ဆူပူအံုၾကြမွဳ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ Lashkar-e-Taiba ႏွင့္ ၎၏မိခင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ဖိုရမ္တစ္ခု က်င္းပခ့ဲၿပီး ၎ဖိုရမ္၏ အမည္မွာ Difa - e - Musalman Arakan - Burma Conference (Defence of Muslims in Myanmar) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အာဏာရ ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရန္ မူဆလင္မ်ားအား စုစည္းမည့္ ကမ္ပိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။Lashkar-e-Taiba ႏွင့္ Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို႔မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ အဖြဲ႔၀င္ႏွစ္ဦးပါ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ Jammaat-ud-Dawwa (JuD)၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ Nadeem Awari ႏွင့္ လူမွဳဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ Shahid Mehmood Rehmatulah တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ၎အဖြဲ႔၏ တာ၀န္မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ စီနီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္႐ွားမွဳကို တိုးျမွင့္ရန္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ Lashkar-e-Taiba ေခါင္းေဆာင္ Hafeez Saeed အပါအ၀င္ စီနီယာအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပစ္မွတ္ထားလ်က္႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အလားအလာ႐ွိသည့္ မူဆလင္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား ရခိုင္ေဒသ႐ွိ မူဆလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡေရာက္မွဳအတြက္ အဓိကတာ၀န္႐ွိေၾကာင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခ့ဲသည္။Lashkar-e-Taiba ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသ႐ွိ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံ Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI), JeM ႏွင့္ Jammaat ul Mujahideen Bangladesh (JMB) စသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အေျခစိုက္ အစၥလာမၼစ္အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အလည္အပတ္လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ RSO (Rohingya Solidarity Organization) ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ၿပီး အၾကမ္းဖက္လွဳပ္႐ွားမွဳမ်ားကို တိုးျမွင့္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အိႏိၵယအေ႐ွ႔ဘက္ေဒသ အစြန္အဖ်ားတြင္ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရ ထိပ္တန္းအေရာ႐ွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိ႐ွိရသည္။ အိႏိၵယေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ Jammaat ul Arakan (JuA) တည္ေထာင္ျခင္း၊ JAM မွ ေလ့က်င့္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တျခား ဘဂၤလီ ႐ိုဟင္ဂ်ာအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံ အစီရင္ခံ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။အိႏၵိယေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ JAM အဖြဲ႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ - ျမန္မာနယ္စပ္အနီး Bandarban district အတြင္း႐ွိ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းပါးသည့္ ေ၀းလံေသာ ေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ကာ လူသစ္မ်ားအား စုေဆာင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ လွဳပ္႐ွားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း ၎အရာ႐ွိက ဆက္လက္ေျပားၾကားသြားသည္။ ပါကစၥတန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (ISI)ႏွင့္ ဘဂၤါလီ ႐ိုဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္စပ္မွဳကို အိႏိၵယ ေထာက္လွမ္းေရးမွ စတင္ေျခရာခံမိျခင္းမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Cox's Bazaar ခ႐ိုင္၊ Idgan madarassa ေဒသတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေသာ Noor-ul-Amin ၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပဆိုခ်က္အရ သိ႐ွိခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘာသာေရးဆရာသည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ Karachi ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ Dar-ul-Uloom Islamiya madarassa တြင္ ေလ့က်င့္ခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး ယခင္က အရည္အေသြး႐ွိသည့္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို ႐ွာေဖြစည္း႐ံုးသည့္တာ၀န္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စည္း႐ံုးကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ စုေဆာင္းေလ့က်င့္ေပးခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။ ၎ကို အခန္းပိတ္ စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ၏အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပါကစၥတန္ စစ္ေထက္လွမ္းေရး (ISI) ႏွင့္ ပတ္သက္မွဳ႐ွိသည့္အျပင္ Karachi ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ HUJI- (Arakan) ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Maulana Abdus Qudus Burmi ႏွင့္လည္း ပတ္သက္မွဳ႐ွိေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က ပါကစၥတန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ စစ္လက္နက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ခ့ဲေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ Noor-ul-Amin ၏ အနီးစပ္ဆံုး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ali Ahmed aka Abu Jibral ကို ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္။ HUJI ၏ လက္႐ွိ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ahmed aka Abu Jibral အား ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသား ပတ္စပို႔စာအုပ္ႏွင့္ အတူ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ရ ဖမ္းဆီးမိခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လြန္ခ့ဲသည့္ လအနည္းငယ္က ပါကစၥတန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (ISI) ႏွင့္ Karachi ၿမိဳ႔ အေျခစိုက္ Islamiya madarassa ႏွင့္ ေငြေၾကးအလႊဲအေျပာင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ Ali Ahmed aka Abu Jibral ကို အခန္းပိတ္ စစ္ေဆးစဥ္ ၎က အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဂ်ီဟတ္စစ္သားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ Waziristan ေျမာက္ပိုင္း၊ Miranshah ေဒသတြင္ တာလီဘန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲခ့ဲေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။ဒါကာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရမ်ားသို႔ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာ အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္လွန္႔ၿပီးခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရအေနျဖင့္ ပါကစၥတန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (ISI) မွ Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed (JeM), Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI)ႏွင့္ Tehrik-e-Azadi Arakan (TAA)က့ဲသို႔ေသာ ေဒသတြင္း အစၥလာမၼစ္အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဘဂၤါလီမူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းေလ့က်င့္ကာ လံုၿခံဳေရးအားနည္းသည့္ အိႏိၵယအေ႐ွ႔ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္မည္ကို အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ ဘဂၤါလီ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားထံမွ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားစြာ တိုးပြားလာျခင္းသည္ ရ႐ွိထားေသာ သက္ေသခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၎တို႔အား ပါကစၥတန္အေျခစိုက္ေဖာက္ခြဲေရး ပါရဂူမ်ားထံမွ ေဒသခံစစ္ေသြးၾကြမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးလ်က္႐ွိၿပီး ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ရင္ဆိုင္သည့္အခါ မည္သို႔ အသံုးခ်ရန္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးလ်က္႐ွိေၾကာင္း အခိုင္အမာသိ႐ွိရပါသည္။


Source : Let seeks foothold in Myanmar Shishia, Hindustan Times.

ဘာသာျပန္ဆိုသူ - ျမတ္သိန္းထြန္း
(၀ံသာႏု)

Thursday, May 30, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ

                                                                        


ေရွးဦးစြာ က်ြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံထားပါရေစ ။ ယခုတင္ျပတဲ ့ ေဆာင္းပါးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္တဲ ့ အေရးအသား အေတြးအေခၚမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ နိဳင္ငံေရးသမားတဦးအေနနဲ ့ ခံစားရတာကို ေရးသား တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာ နားလည္ေပးဖို ့လိုပါတယ္ ။ ဒီလို ေမတၱာရပ္ခံထားတာဟာ က်ြန္ေတာ့္အေနနဲ ့ မိဖႏွစ္ပါးက ဆိုဆံုးမခဲ ့လို ့ဘဲ ကိုယ့္ထက္ အသက္-၂-ႏွစ္ေလာက္ၾကီးတဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခုလို ေတာင္းပန္ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဟုတ္ကဲ ့- ေကာင္းပါျပီ- က်ြန္ေတာ္ဟာ မိဖဆံုးမခဲ ့တဲ ့ သားသမီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ ့ပါျပီ ။
ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသရမယ္-ေလးစားထိုက္သူကို ေလးစားရမယ္- ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳရမယ္လို ့ က်ြန္ေတာ့္ရဲ ့ ကြယ္လြန္သူ မိဖနွစ္ပါးက ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို ့လို ့လို ့လဲ ရိုေသ ေလးစား ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို က်ြန္ေတာ္ဟာ ထာ၀စဥ္ နွလံုးသြင္းျပီး အျမဲမျပတ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တတ္တယ္ ။ က်ြန္ေတာ္ဟာ နိဳင္ငံေရးေလာကကို -၁၉၆ရ-ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ-၁၃-ရက္ေန ့ကစလို ့ ေျခစံုပစ္-ေခါင္းပစ္-တကိုယ္လံုးဂ်ြမ္းထိုး ၀င္ေရာက္ခဲ ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မို ့လို ့ နိဳင္ငံေရးစိတ္-အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ ့ ပါတ္သက္လာရင္ ေျခမထိပ္ လက္ထိပ္ကအစ ရင္ဘတ္ထဲက ႏွလံုးသားအထိ နာၾကင္တတ္တယ္ ။
ခုအခ်ိန္မွာ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ နိဳင္ငံေရးရာသီဥတု တခုေျပာင္းလဲသြားေနတယ္ဆိုတာကို သိေနၾကတယ္ ။ ဘာျဖစ္လို ့ဆိုေတာ့ လြန္ခဲ ့တဲ ့ အနွစ္-၂၀- ကဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တို ့ ေအာ္ခဲ ့တဲ ့ စကားသံ- ပခံုးေပၚမွာ ထမ္းခဲ ့တဲ ့ ပိုစတာေတြေၾကာင့္ အမာရြတ္ေတြဟာ ခုအခ်ိန္ထိ အနာမက်က္ေသးဘဲ ရွိေနေသးတယ္ ။ တိုက္ပြဲဟာ မျပီးဆံုးေသးဘူးဆိုတာ သိေနလို ့ဘဲ ျဖစ္တယ္ ။ တခ်ိန္က က်ြန္ေတာ္တို ့ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ ့တဲ ့ ကမၻာကို တုန္လွဳပ္ေစတဲ ့ အသံကို နားဆင္ၾကည့္ပါ ။
( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္- လြပ္ေျမာက္ေရး- ဒို ့အေရး )
( မင္းကိုနိဳင္နဲ ့ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြပ္ေျမာက္ေရး ဒို ့အေရး )
( စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး -ဒို ့အေရး )
ဒီေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေၾကြးေၾကာ္ေနခဲ ့ၾကတယ္ ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ ့ လည္ေခ်ာင္းထဲက အသံေတြဟာ ျပာသထက္ျပာလာတယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ ဇြဲ မေလွ်ာ့ဘဲ ေအာ္ျမဲတိုင္း ေအာ္ခဲ ့ၾကတယ္ ။ ကမၻာအႏွံ႔မွာ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဒီေၾကြးေၾကာ္သံ သံုးခုကို အဓိကထားျပီး လွဳပ္ရွားခဲ ့ၾကတယ္ ။
ကံအားေလ်ွာ္စြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနအိမ္ကအက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံရာကေနျပီး လြပ္ေျမာက္လာတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ မင္းကိုနိဳင္တို ့ -၈၈-ေက်ာင္းသားအဖြဲ ့ေတြ လြပ္ေျမာက္လာတယ္ ။ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြပ္ေျမာက္လာတယ္ ။ ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုခဲ ့တဲ ့ ရခိုင္နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ တေယာက္ မက်န္လြပ္ေျမာက္လာခဲ ့တယ္ ။
ဒီေတာ့ခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ မင္းကိုနိဳင္တို ့အပါအ၀င္ ထင္ရွားတဲ ့ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြပ္ေျမာက္လာေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ရဲ ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို ေျပာင္းလဲျပီး ေၾကြးေၾကာ္ရေတာ့မယ္ေပါ့ ။ ဒီေတာ့ ( စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး-ဒို ့အေရး ) ဆိုတာကိုဘဲ ေၾကြးေၾကာ္ရေတာ့မယ္ေပါ့ ။
ဒါေပမဲ ့ အဲဒီ ( စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေရး-ဒို ့အေရး ) ဆိုတဲ ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ လံုး၀ ေၾကြးေၾကာ္ရျခင္း မရွိေတာ့ဘူး ။ ေပ်ာက္ဆံုးမလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ ့ရတယ္ ။ အဲဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ ့ အစိုးရရဲ ့ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ ့လို ့ဘဲ ျဖစ္တယ္ ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သြားလို ့ ျဖစ္တယ္ ။ နိဳင္ငံတကာမွာရွိတဲ ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့အစည္းေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ၾကတယ္ ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံ အမ်ိဳးသားညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရဆိုတာကလဲ ဒီ့ေလာက္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ ့ပါလွ်က္ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းခဲ ့ရတယ္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ ့ကလဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ ့ရတယ္ ။ အျခားေသာ အတိုက္အခံ အဖြဲ ့အစည္းေတြဟာ ဖ်က္သိမ္းခဲ ့ရတယ္ ။ ဒါေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားျပီး နိဳင္ငံတကာကို ခရီးသြားေျခဆန္ ့ နိဳင္ငံတကာက ခ်ီးျမွင့္တဲ ့ ဆုေတြကို လက္ခံယူျပီး ကမၻာပတ္သြားနိဳင္ခဲ ့လို ့ျဖစ္တယ္ ။ စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေရး ဆိုတဲ ့ ေၾကြးေၾကာ္သံအစား ျပည္တြင္းမွာေက ျပည္ပမွာပါ ဟိုဟာလုပ္ေပးပါ-ဒီဟာလုပ္ေပးပါဆိုတဲ ့ အစိုးရဆီက လက္၀ါးျဖန္ ့ေတာင္းခံရတဲ ့ ေၾကြးေၾကာ္ရတဲ ့ အသံမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲသြားေစတယ္ ။ ဒါက ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဟာ မရွိေတာ့တဲ ့ လကၡဏာကို ျပသလိုက္တာဘဲျဖစ္တယ္ ။
ဒါေပမဲ ့ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေနတံုးဘဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီလိုနဲ ့ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ ့ စကားကို နားနဲ ့မဆန္ ့ၾကားလာေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျပန္တယ္ ။ က်ြန္ေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္ၾကီး တေနရာေသာ္၄င္း-ဒုသမၼတရဲ ့ေနရာေသာ္၄င္း ထိုက္တန္သူအျဖစ္ ေဆာင္းပါးေတြနဲ ့ အားေပးေရးသားခဲ ့သူျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္ျပင္ေပးမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကိုလဲ သတိလက္မလြပ္ အၾကံျပဳ ေရးသားထားခဲ ့သူျဖစ္တယ္ ။
၂၀၀၈-ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ရွိၾကံခိုင္ေရးနဲ ့ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက မျပင္ဆင္ဘူးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ ့ နိဳင္ငံေရးပါတီေတြက ျပင္ၾကဖို ့ လိုတယ္ ။ နိဳင္ငံေရးပါတီတိုင္းက ေရးဆြဲထားတဲ ့ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေတြကို စုေပါင္းေလ့လာျပီး ဘယ္ပါတီ ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းဟာက လက္ခံနိုင္တဲ ့ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို ထည့္သြင္းရမယ္လို ့ဆိုျပီး အျပီးသတ္ ေရးဆြဲ ရမွာဘဲျဖစ္တယ္ ။ ခုေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဘယ္ပါတီ ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းကမွ မေရးဆြဲေသးတဲ ့အျပင္ နဳတ္မွထုတ္ေဖၚျပီး က်မသမၼတျဖစ္ခ်င္ပါေသးတယ္လို ့ ေျပာလာတဲ ့အထိ နိဳင္ငံေရးသိကၡာက်ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာတာကေတာ့ ဘယ္လိုမွ ၾကည့္လို ့ မေကာင္းတဲ ့ ေ၀ါဟာရျဖစ္တယ္ ။
က်ြန္ေတာ္တို ့လို နိဳင္ငံေရးေဆာင္းပါးေတြ ေရးသာေးနသူမ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနတာဟာ မိမိရဲ ့ အေတြးအေခၚနဲ ့ ေပၚလီစီေတြကို ခ်ျပေရးသားလို ့ ရတယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို နိဳင္ငံေရးပါတီ တခုရဲ ့ ဥကၠ႒အေနနဲ ့ သမၼတရာထူးလိုခ်င္တယ္ ေျပာရေအာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလဲ အရွင္လတ္လတ္ၾကီး ျဖစ္ေနေသးတယ္ ။ သူ ့အသက္ရွင္ေနသေရြ ့ကေတာ့ သူ့အေနနဲ ့ သမၼတရာထူးမွာ ရွိေနသေရြ ့ကေတာ့ ဒီစကားကို ေျပာလို ့မေကာင္းေပဘူးေပါ့ ။
ခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့ ဒီလိုစကားလက္လြပ္ ေျပာဆိုတာနဲ ့ ပါတ္သက္လို ့ေျပာစရာျဖစ္လာျပီ ။ လူမ်ိဳလို ့ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္တတ္တယ္ ဆိုတာ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး႒ါနနဲ ့ ျပည္သူ ့အင္အားဦးစီး႒ါနရဲ ့ လက္ကိုင္ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တယ္ ။ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာနယ္ေျမပိုင္စိုးမွဳေၾကာင့္ သူ ့ရဲ ့ ေျမတလက္မကိုမွ် မည္သည့္အျခားနိဳင္ငံသားေတြကို တနာရီ တမိနစ္မွ် အလကား ေနထိုင္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သိပါလိမ့္မယ္ ။ အဲဒီလိုဘဲ နိုင္ငံတနိဳင္ငံမွာ လက္ရွိ ရွိေနတဲ ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ ့ ခိုး၀င္က်ဴးေက်ာ္တဲ ့ နိဳင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလဲ ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္ ။
နိဳင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒရဲ ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္နဲ ့ ခိုး၀င္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးျခင္းဆိုတာဟာ ဒြန္တြဲေနတဲ ့ ဥပေဒေတြေတြျဖစ္တယ္ ။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ နိဳင္ငံအတြင္းမွာ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားနံဳးနဲ ့ စီးပြါးေရး-ပညာေရး-က်န္းမာေရး-လူမွဳေရး-စတာေတြကို စာရင္းျပဳစုေကာက္ယူရတဲ ့-သန္ေကာင္စာရင္း လူဦးေရ ေကာက္ယူေရးဆိုတာ ရွိတယ္ ။ ခုေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူဦးေရ ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို ့ဆိုတဲ ့ ေဒသႏၱရစည္းကမ္း ကိုထုတ္ျပန္ေပးတယ္ ။ ျမန္မာ့ေက်းရြာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဂါမစည္းကမ္းဆိုတာ ရွိတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ရပ္စည္းကမ္း ရြာစည္းကမ္း ထုတ္ျပန္ထားတာကို ဂါမစည္းကမ္းလို ့ေခၚတာျဖစ္တယ္ ။
ခုေတာ့ ေဒသႏၱရ အမိန္ ့ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္ ။ မိသားစုတစုလွ်င္ ခေလးနွစ္ေယာက္ထက္ မယူရ ဆိုတာဟာ ဂါမစည္းကမ္းျဖစ္တယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရသလဲ ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ဖို ့လိုတယ္ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြသာ လူဦးေရ မ်ားျပားေနရမယ္ ။ လူမ်ားစုျဖစ္ရမယ္ ။ ဒါဟာတိက်တဲ ့ သဘာ၀ဘဲ ။ ဒါေပမဲ ့ ခုေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္ ။ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးေတြဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြထက္-၉၀-ရာခိုင္နံဳး ေက်ာ္ေနတယ္ ။ အဲဒီေမာင္ေတာျမိဳ ့နဲ ့ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္မွာ ဒီ့ေလာက္လူဦးမ်ားေနတာဟာ ပထမအခ်က္အေနနဲ ့ သူတို ့ရဲ ့ အိမ္ေထာင္သားေမြးမွဳဟာ လူ ့ယဥ္ေက်းမွဳ အသိုက္အ၀ိုင္းအရ လြန္ကဲေနတဲ ့ လကၡဏာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ။ မိသားစုမွာ ခေလး-၃၀-ေလာက္ရွိသူ- အနည္းဆံုး-၁၀-ေယာက္ရွိသူ- မိန္းမ နွစ္ေယာက္ကေန ေလးေယာက္ယူထားသူ- ပညာမတတ္သူ- ဆင္းရဲသူနဲ ့ တြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီလူမ်ိဳးကို ဘယ္လို ထိမ္းခ်ဳပ္ရမွာလဲ ဆိုတာ ကမၻာ့ကုလသမၼကေတာင္ ကိန္းဂဏန္းဇယားနဲ ့ တြက္ခ်က္ျပီး ကြန္ဒံုးေတြကို ျဖန္ ့ေ၀ေပးရတယ္ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သိထားဖို ့ရာမွာ ကြန္ဒံုးဆိုတာ ကမၻာ့ကုလသမၼဂက ထုတ္ေ၀ျဖန္ ့ေ၀ေပးထားတယ္ ဆိုတဲ ့အဓိကအခ်က္ဘဲ ျဖစ္တယ္ ။ ကြန္ဒံုးဆိုတာဟာ ကာမဆက္ဆံဖို ့ အတြက္ တခုတည္းကိုဘဲ ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္လုပ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး ။ က်န္းမာေရးျပသနာေၾကာင့္- ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ဆိုတဲ ့ ေရာဂါမကူးစက္ေစဖို ့နဲ ့ သားျခားဆက္ေစဖို ့ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္ ။ ဒီေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတာကို နားလည္ထားတယ္ဆိုရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ သားဆက္ျခားေစဖို ့ ထုတ္လုပ္ထားရပါသလဲ ဆိုတာ ေလ့လာဖို ့လိုတယ္ ။ မိသားစုတစုမွာ သားသမီး အမ်ားအျပားမလိုခ်င္သူမ်ား- ခေလးမေမြးဖြါးနိဳင္သူမ်ား -စီးပြါးေရးခ်ိဳ ့ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတယ္ ဆိုတာ ေယဘူယ်သိၾကပါတယ္ ။
လူဦးေရ မတန္မဆမ်ားျပားေနတဲ ့အတြက္ အျပြတ္လိုက္ သေဘၤာသီးသလို ေမြးေနတဲ ့ လူမ်ိဳးစုေတြဟာ လူ ့အခြင့္အေရးရဲ ့ လူ ့အရသာ ကာမတဏွာကို ခံစားနိဳင္ၾကလြန္းလို ့ ျမန္မာနိဳင္ငံ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႒ါေနတိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ျဖစ္တဲ ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးစုထက္ -၉၀ ရာခိုင္နံုးေက်ာ္ထိ မ်ားျပားေနတယ္ ။ ဒါကို ဂါမစည္းကမ္းအရ ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို ့လိုတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုလသမၼဂကေတာင္ စီမံကိန္းနဲ ့ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္ ။
ေနာက္တခ်က္က နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ရဲ ့ ဥကၠ႒ သို ့မဟုတ္ နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တဦးအေနနဲ ့ စကားလက္လြပ္ ေျပာဆိုသင့္ မသင့္ ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၾကည့္ဖို ့လိုတယ္ ။ ထင္ရွားတဲ ့ နိဳင္ငံေရးပါတီတခုရဲ ့ ဥကၠ႒ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မည္ကာမတၱ သတင္းေထာက္ေတြရဲ ့ ေျပာဆိုသံုးနံဳး ေမးျမန္းတာမ်ိဳးကို မစီစစ္ဘဲ သတင္းေထာက္ရဲ ့ အာေဘာ္အတိုင္း ေမးတာေျဖၾကားလိုက္ျပီ ဆိုရင္ အနာဂါတ္မွာ ဘာေတြ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာနိဳင္သလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားဖို ့လိုတယ္ ။ ခုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ရဲ ့ နဳတ္မေစာင့္စည္းမွဳ ပါးစပ္သရမ္းမွဳေၾကာင့္ ျပည္သူ ့ခ်ဥ္ဖတ္ ဘ၀ေရာက္သြားရျပီ ။
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုတင္ျပနိဳင္တဲ ့ အေျခအေနမ်ားစြာ ရွိေနတယ္ ။ ခုေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ေကာ့မွဴးျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္ေနတာကို သတိမထားဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရဲ ့ တာ၀န္နဲ ့ ဒီဂရီအရ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ ့ ေဒသႏၱရအမိန္ ့ သို ့မဟုတ္ ဂါမစည္းကမ္းထုတ္ျပန္ထားတာကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတာဟာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးအေနနဲ ့ ေဘာင္ေက်ာ္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္တယ္ ။ တိက်စြာေျပာရရင္ အရာခပ္သိမ္းဟူသမွ် အစိုးရရဲ ့ ေပၚလီစီတခုကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခ်င္တဲ ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သြားေရာက္တင္ျပေျပာဆိုသင့္တယ္ ။ ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သလို နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးလဲ မဟုတ္ဘူး ။ ပါရဂူဘြဲ ့ရ တဦးျဖစ္တဲ ့အေလွ်ာက္ ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ ့ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကမၻာသိတင္ျပရာမွာ တကယ့္စံနမူနာ ယူထိုက္တဲ ့ အမ်ိဳးသမီးေကာင္း တဦးျဖစ္တယ္ ။ ရခိုင္အေရးနဲ ့ ပတ္သက္လို ့ရွိရင္ အဲဒီလို ေျပာဖို ့လိုအပ္တယ္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ ရွုျမင္သံုးသပ္ပံုနဲ ့ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ရဲ ့ တင္ျပခ်က္ေတြ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေတြဟာ လြန္စြာကြာျခားေနတယ္ ။
တကယ္ေတာ့ လူမ်ိဳလို ့ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားမဲ ့ တကယ့္အႏၱရယ္ၾကီးမားတဲ ့ ေပၚလီစီေရးရာေတြနဲ ့ပါတ္သက္လို ့ နဳတ္သရမ္းျပီး ေျပာဆိုတာဟာ မိမိပါတီရဲ ့ အနာဂါတ္အတြက္ေသာ္၄င္း- မ်က္ေမွာက္ကာလအတြက္ေသာ္၄င္း အက်ိဳးယုတ္ေစတယ္ ။ နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုတာေတြဟာ နဳတ္ကိုေစာင့္စည္းရပါတယ္ ။ ထင္ရွားတဲ ့ နိဳင္ငံေရးသမားေတြရဲ ့ စကားတလံုးဟာ လြန္စြာ တန္ဖိုးရွိေစျပီး ကမၻာေက်ာ္ေသာမိန္ ့ခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစတတ္တယ္ ။ ဒါဟာ နိဳင္ငံခ်စ္စိတ္နဲ ့ ကာကြယ္ရမဲ ့ အေျခအေန- အမ်ိဳးသားကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ရမဲ ့ ေပၚလီစီေတြ ျဖစ္တယ္ ။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ လူ အခြင့္အေရးဆိုတာ ေနရာမရွိဘူးလို ့ အဂၤလန္နိဳင္ငံမွာ လမ္းမေပၚထြက္ျပီး ဆႏၵျပေနတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမင္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါဟာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံ လိုက္ရတဲ ့ အဂၤလန္နိဳင္ငံက လန္ဒန္သားေတြျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီလိုဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံ အေနာက္ဖက္က ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နဲ ့ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္မွာ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရလြန္းလို ့ ေနာက္ကို ဒီ့ထက္မက ဆိုး၀ါးတဲ ့ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရမွာကို ကာကြယ္လိုတဲ ့ ဆႏၵေတြနဲ ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ က ေဒသႏၱရအမိန္ ့နဲ ့ သူ ့ျပည္နယ္ သူ ့နယ္ေျမမွာ ခ်မွတ္တာကို လက္လြပ္စပယ္ ေျပာဆိုလိုက္တာဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဖန္တီးသြားတာဘဲ အဖတ္တင္သြားတယ္ ။ နိဳဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ က်ြန္ေတာ့္အေနနဲ ့ အဲဒီလိုဘ၀မ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး ။ ခုေတာ့ တကယ္ဘဲ ျဖစ္သြားပါျပီေကာ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ ဆိုတဲ ့ ေမးခြန္းကို က်ြန္ေတာ္ေမးလိုက္တာျဖစ္တယ္


ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

Sunday, May 12, 2013

ဘဂၤါလီႏွင္႔ သန္း ၂၀ ၏ မနက္ျဖန္


သႏၲာဝင္း

ဘဂၤါလီႏွင္႔ သန္း ၂၀ ၏ မနက္ျဖန္

ကမၻာျပားၿပီ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာျပည္မပါလို႔ ေတြးခဲ့တာ ရွိေပမယ့္ ေႏွးလြန္းလို႔။ အခုေတာ့ ကမၻာတကယ္ျပားသြားၿပီ။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဂ်ပန္က သူငယ္ခ်င္း၊ အေမရိကားက သူငယ္ခ်င္း၊ မႏၲေလးက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေျပာေန ဆိုေန လိုက္တာ၊ လူခ်င္းလည္း မသိ။
ေနရာဌာန အကြာအေဝး ဆိုတာကို အင္တာနက္ႀကီးက ခ်ဳံ႕ခ် ပစ္လိုက္တာ ေဘးခ်င္းကပ္ပဲ ရွိေန သလိုလို။

ဟိုးတုန္းက သတင္းေတြဆိုတာ တီဗီမွာ လာသြားတာ ျပန္လိုခ်င္လို႔ မရေတာ့။ ေလထဲ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ သတင္းစာေတြဆိုရင္ေတာ့ တစ္ထပ္ႀကီးစုထား။ ေတာင္ပံုရာပံု။ ႏွစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့မွ အေဟာင္းဆိုင္မွာ ေရာင္းစား။ အခုေတာ့ ဂူးဂဲထဲမွာ တစ္ခ်က္ ေခါက္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ႏွႏွစ္စာ လိုခ်င္သလဲ၊ အကုန္ရ။

အခ်ိန္ဆိုတာကို ခ်ဳံ႕ခ်ပစ္ လိုက္တဲ့ အင္တာနက္။ သူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္ပဲ သတင္းအေဟာင္းေတြကို ဆက္စပ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္စာ ထြက္ပါေရာ လား။ တကယ္ပဲ ကမၻာႀကီးဆိုတာ ရြာႀကီးပဲကိုး။ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုတာ ဒိုမီႏုိ သီအိုရီလို တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ရွိေန တာကလား။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတယ္လို႔ ေျပာၾကတာ ၾကားေတာ့ၾကားဖူး ေနတာပဲ။ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဂိုး ႐ုိက္ျပထား တဲ့ An Inconvenient Truth သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ မွတ္တမ္းေခြကို ၾကည့္ရေတာ့မွပဲ နည္းနည္း တီးမိ ေခါက္မိတာ။ ကမၻာေျမ အပူခ်ိန္ ဒီဂရီဟာ ၀ ဒသမ ၆ စင္တီဂရိတ္ႏႈန္းနဲ႔ တက္ေန ပါသတဲ့။ အလြယ္ စဥ္းစားႏုိင္တာကေတာ့ အပူခ်ိန္ မ်ားလာေတာ့ ေရအျပန္႔ က်ယ္လာတယ္။ ေျမာက္ဝင္႐ုိးစြန္းက ေရခဲေတြ အရည္ ေပ်ာ္လာတယ္။

ေရထုထည္ မ်ားေတာ့ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္က ၁၀-၂၀ စင္တီမီတာႏႈန္းနဲ႔ ျမင့္တက္ ေနပါတယ္တဲ့။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္လာေတာ့ ကုန္းေျမ က်ဥ္းသြားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကြၽန္းႏိုင္ငံ ေသးေသးေလးေတြဆို ၁၀ ႏွစ္ကေန ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ေရေအာက္ ေရာက္သြားမယ္ဆိုပဲ။ လူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္သာ ရွိတဲ့ ေမာ္လဒိုက္ ကြ်န္းႏုိင္ငံဆိုရင္ ေဆာက္တည္ရာ မရ ျဖစ္ေနတာ ၾကာၿပီ။ ဘယ္ေျပး ရမွန္းလဲ မသိ။ ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္။

ကမၻာႀကီး ဘာေၾကာင့္ ပူေႏြးလာသလဲ ဆိုေတာ့ ကာဗြန္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြ မ်ားလို႔တဲ့။ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ ဘယ္ကထြက္ လဲဆိုေတာ့ စက္႐ုံေတြ၊ ကားေတြကတဲ့။ ေနာက္ဆံုး စာရင္းခ်ေတာ့ လူလုပ္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ ပါတဲ့။ ဘယ္လူေတြလဲဆိုေတာ့ စက္႐ုံေတြ၊ ကားေတြမ်ားတာ ဘယ္သူရွိလဲ။ ကမၻာ့ထိပ္သီး ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး သံုးႏိုင္ငံ - အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတဲ့။ တျခားေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ပါတာေပါ့။

ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ က်ဳိတို ပ႐ုိတိုေကာဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ ႀကီး ေပၚလာပါေရာ။ စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္၊ ကာဗြန္ေတြ ေလွ်ာ့ထုတ္ ၾကမယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံစံု အစည္းအေဝးႀကီးလုပ္ၾကတယ္။ သေဘာတူညီမႈေတြ ညိႇႏိႈင္းၾကတယ္။ အစကေတာ့ ဟုတ္သလိုလိုပဲ။ ေနာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးျဖစ္ျပန္ေရာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ားဆံုး ထုတ္တဲ့ သံုးႏိုင္ငံက လက္မွတ္ မထိုးလို႔။ နင္ေလွ်ာ့ရင္ ငါလည္း ေလွ်ာ့မယ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ လက္ညိႇဳးထိုးေနတာနဲ႔ပဲ အေျဖမထြက္ဘူး တဲ့။ ေကာင္းေရာ။

အားတက္စရာေလး ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ကာဗြန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ စာရင္းထဲမွာ နံပါတ္ ၉၁။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ထုတ္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔သာ ျပန္တြက္ရင္ နံပါတ္ ၁၈၅။ တစ္ကမၻာလံုး ထုတ္လုပ္ မႈရဲ႕ ၀ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိသတဲ့။ ၾကြားခ်င္ရင္ ကမၻာပတ္ၾကြားေပ ေတာ့။ တို႔မ်ားက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ နည္းေအာင္ ေနတဲ့ တိုင္းျပည္လို႔။ လူသားတစ္မ်ဳိးလံုးနဲ႔ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္မ်ားကို တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ေစာင့္ေရွာက္ေပးေန တဲ့အေၾကာင္း ကမၻာ့ဆူပါ ပါဝါ သံုး ႏိုင္ငံသားေတြ ေရွ႕မွာ ေခါင္း ကို ေမာ့ၿပီးေျပာလို႔ ရတယ္။

အဲဒီလို ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာရင္ ေရေအာက္ ေရာက္သြား မယ္ လို႔ စာရင္းျပဳစု ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံ ရွစ္ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။

(၁) ေမာ္လဒိုက္ ကြၽန္းစုမ်ား၊ (၂) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ (၃) ဖိလစ္ပိုင္၊
(၄) အီဂ်စ္၊ (၅) တူဗာလု၊ (၆) ေပၚပူဝါ နယူးဂီနီ၊ (၇) ဘာေဘးဒိုး၊ (၈) ကီရိဘာတီတို႔ ပါတယ္။

ဒီအထဲကမွ ကြၽန္မတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႀကီးရဲ႕ဒုကၡကို ျပက္ရယ္ မျပဳခ်င္ေပမယ့္ သူ႔ျပႆနာ ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္းေလး ေတြကိုေတာ့ အနီးကပ္ေနရသူ ပီပီ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ပင္လယ္ေရ တက္လာမႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး လူေပါင္း သန္း ၂၀၀၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသား သန္း ၂၀ ဟာ ၂၀၅၀ မတိုင္ခင္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးက ဒီလိုမ်ဳိး လူလုပ္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ခံစား ရတာမို႔ အေနာက္ အုပ္စုထံက ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံ လိုခ်င္ပါသတဲ့။ အတိုးနဲ႔ေခ်းတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒီအတိုင္း အလြတ္ေပးရမွာတဲ့။ ေတာင္းပံုေလးက သင္းတယ္ေနာ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီလို ဒုကၡေရာက္တဲ့ လူေတြကို လက္ခံဖို႔ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံက ဗီဇာတံခါးကို ဖြင့္ေပးသင့္ သတဲ့။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ ကလည္း ဒီသန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို တာဝန္ ယူသင့္ တာတဲ့။ သိပ္ရယ္ရတာပဲ။ ဒါေတြက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေတာင္းဆိုေန ခဲ့တာ။ ရသြားလား မရသြားလားေတာ့ မသိ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ရခိုင္ အေရးအခင္း ျပႆနာ ထဲကို ဘာလို႔မ်ား တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္စား၊ အာ႐ုံစိုက္၊ က႐ုဏာ ေတြသက္ၿပီး စုတ္တသပ္သပ္နဲ႔ တက္တက္ၾကြၾကြႀကီး ဝင္ေရာက္ ကူညီ ခ်င္ေနသလဲ ဆိုတာကို ဆက္စပ္လို႔ ရေလာက္ပါျပီ။

OIC ရယ္၊ BBC , VOA, RFA, Irrawaddy, DVB
တို႔အျပင္ လက္သည္ တရားခံေတြ ထဲမွာ ေရႀကီးတာလည္း ပါသကိုး။
သူ႔လူသန္း ၂၀ ကို နဂိုကမွ ဘယ္ပို႔ရမွန္း မသိရတဲ့ အထဲေနာ္။ တ႐ုတ္ႀကီးလိုပဲ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ အမိန္႔ ထုတ္လိုက္ၿပီးေရာ။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ့ ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ အေရးကို လူမ်ဳိးစု ႏွစ္စု မေက်မနပ္ သတ္ျဖတ္ၾကျခင္းလို႔ လြယ္လြယ္ ကေလး လက္ခံဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ႔ံခိုင္ၿမဲ ေရးလို႔ အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ေနေပမယ့္လည္း အေနာက္ဘက္ စည္း႐ိုး ေပါက္သြားတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရေတာ့ပါ။ လက္နက္ကို လက္နက္ ခ်င္းတိုက္တာ ထင္သာျမင္သာ ရွိလွေပမယ့္လည္း လူကိုလူခ်င္း
ဖိသတ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ က်ည္ဆန္ကလည္း အသံုးဝင္လိမ့္ မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

လတ္တေလာ သတင္းေကာင္းကေတာ့ အာဆီယံ အဖြဲ႔ကေရာ၊ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီး အိုဘားမားကပါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆိုတာကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လို႔ မရပါဘူးလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ နားလည္ သေလာက္ကေတာ့ ဘဂၤါလီေတြကို လူ လူခ်င္း ကူညီမႈေတာ့ ျပဳရမယ္။ ႏုိင္ငံသားေပးတာ မေပးတာကေတာ့ ျမန္မာေတြသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို ျပင္ပါလို႔ သူတို႔မွာ ေျပာခြင့္ မရွိပါဘူးတဲ့။
အခ်ဳပ္ ဆိုရရင္ေတာ့ ရခိုင္အေရးဟာ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အေရးမို႔ ေသြးေအးေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါေၾကာင္း။

သႏၲာဝင္းကမၻာျပားၿပီ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ဖတ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာျပည္မပါလို႔ ေတြးခဲ့တာ ရွိေပမယ့္ ေႏွးလြန္းလို႔။ အခုေတာ့ ကမၻာတကယ္ျပားသြားၿပီ။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဂ်ပန္က သူငယ္ခ်င္း၊ အေမရိကားက သူငယ္ခ်င္း၊ မႏၲေလးက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေျပာေန ဆိုေန လိုက္တာ၊ လူခ်င္းလည္း မသိ။
ေနရာဌာန အကြာအေဝး ဆိုတာကို အင္တာနက္ႀကီးက ခ်ဳံ႕ခ် ပစ္လိုက္တာ ေဘးခ်င္းကပ္ပဲ ရွိေန သလိုလို။

ဟိုးတုန္းက သတင္းေတြဆိုတာ တီဗီမွာ လာသြားတာ ျပန္လိုခ်င္လို႔ မရေတာ့။ ေလထဲ ေပ်ာက္သြားၿပီ။ သတင္းစာေတြဆိုရင္ေတာ့ တစ္ထပ္ႀကီးစုထား။ ေတာင္ပံုရာပံု။ ႏွစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့မွ အေဟာင္းဆိုင္မွာ ေရာင္းစား။ အခုေတာ့ ဂူးဂဲထဲမွာ တစ္ခ်က္ ေခါက္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ႏွႏွစ္စာ လိုခ်င္သလဲ၊ အကုန္ရ။

အခ်ိန္ဆိုတာကို ခ်ဳံ႕ခ်ပစ္ လိုက္တဲ့ အင္တာနက္။ သူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္ပဲ သတင္းအေဟာင္းေတြကို ဆက္စပ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္စာ ထြက္ပါေရာ လား။ တကယ္ပဲ ကမၻာႀကီးဆိုတာ ရြာႀကီးပဲကိုး။ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုတာ ဒိုမီႏုိ သီအိုရီလို တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ရွိေန တာကလား။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာတယ္လို႔ ေျပာၾကတာ ၾကားေတာ့ၾကားဖူး ေနတာပဲ။ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အယ္လ္ဂိုး ႐ုိက္ျပထား တဲ့ An Inconvenient Truth သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ မွတ္တမ္းေခြကို ၾကည့္ရေတာ့မွပဲ နည္းနည္း တီးမိ ေခါက္မိတာ။ ကမၻာေျမ အပူခ်ိန္ ဒီဂရီဟာ ၀ ဒသမ ၆ စင္တီဂရိတ္ႏႈန္းနဲ႔ တက္ေန ပါသတဲ့။ အလြယ္ စဥ္းစားႏုိင္တာကေတာ့ အပူခ်ိန္ မ်ားလာေတာ့ ေရအျပန္႔ က်ယ္လာတယ္။ ေျမာက္ဝင္႐ုိးစြန္းက ေရခဲေတြ အရည္ ေပ်ာ္လာတယ္။

ေရထုထည္ မ်ားေတာ့ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္က ၁၀-၂၀ စင္တီမီတာႏႈန္းနဲ႔ ျမင့္တက္ ေနပါတယ္တဲ့။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္လာေတာ့ ကုန္းေျမ က်ဥ္းသြားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ကြၽန္းႏိုင္ငံ ေသးေသးေလးေတြဆို ၁၀ ႏွစ္ကေန ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ေရေအာက္ ေရာက္သြားမယ္ဆိုပဲ။ လူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္သာ ရွိတဲ့ ေမာ္လဒိုက္ ကြ်န္းႏုိင္ငံဆိုရင္ ေဆာက္တည္ရာ မရ ျဖစ္ေနတာ ၾကာၿပီ။ ဘယ္ေျပး ရမွန္းလဲ မသိ။ ေၾကာက္စရာႀကီးေနာ္။

ကမၻာႀကီး ဘာေၾကာင့္ ပူေႏြးလာသလဲ ဆိုေတာ့ ကာဗြန္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြ မ်ားလို႔တဲ့။ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ ဘယ္ကထြက္ လဲဆိုေတာ့ စက္႐ုံေတြ၊ ကားေတြကတဲ့။ ေနာက္ဆံုး စာရင္းခ်ေတာ့ လူလုပ္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ ပါတဲ့။ ဘယ္လူေတြလဲဆိုေတာ့ စက္႐ုံေတြ၊ ကားေတြမ်ားတာ ဘယ္သူရွိလဲ။ ကမၻာ့ထိပ္သီး ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး သံုးႏိုင္ငံ - အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတဲ့။ တျခားေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ပါတာေပါ့။

ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ က်ဳိတို ပ႐ုိတိုေကာဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ ႀကီး ေပၚလာပါေရာ။ စည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္၊ ကာဗြန္ေတြ ေလွ်ာ့ထုတ္ ၾကမယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံစံု အစည္းအေဝးႀကီးလုပ္ၾကတယ္။ သေဘာတူညီမႈေတြ ညိႇႏိႈင္းၾကတယ္။ အစကေတာ့ ဟုတ္သလိုလိုပဲ။ ေနာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးျဖစ္ျပန္ေရာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ားဆံုး ထုတ္တဲ့ သံုးႏိုင္ငံက လက္မွတ္ မထိုးလို႔။ နင္ေလွ်ာ့ရင္ ငါလည္း ေလွ်ာ့မယ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ လက္ညိႇဳးထိုးေနတာနဲ႔ပဲ အေျဖမထြက္ဘူး တဲ့။ ေကာင္းေရာ။

အားတက္စရာေလး ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ကာဗြန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ စာရင္းထဲမွာ နံပါတ္ ၉၁။ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း ထုတ္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔သာ ျပန္တြက္ရင္ နံပါတ္ ၁၈၅။ တစ္ကမၻာလံုး ထုတ္လုပ္ မႈရဲ႕ ၀ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိသတဲ့။ ၾကြားခ်င္ရင္ ကမၻာပတ္ၾကြားေပ ေတာ့။ တို႔မ်ားက သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ နည္းေအာင္ ေနတဲ့ တိုင္းျပည္လို႔။ လူသားတစ္မ်ဳိးလံုးနဲ႔ ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္မ်ားကို တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ေစာင့္ေရွာက္ေပးေန တဲ့အေၾကာင္း ကမၻာ့ဆူပါ ပါဝါ သံုး ႏိုင္ငံသားေတြ ေရွ႕မွာ ေခါင္း ကို ေမာ့ၿပီးေျပာလို႔ ရတယ္။

အဲဒီလို ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ လာရင္ ေရေအာက္ ေရာက္သြား မယ္ လို႔ စာရင္းျပဳစု ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံ ရွစ္ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။

(၁) ေမာ္လဒိုက္ ကြၽန္းစုမ်ား၊ (၂) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ (၃) ဖိလစ္ပိုင္၊
(၄) အီဂ်စ္၊ (၅) တူဗာလု၊ (၆) ေပၚပူဝါ နယူးဂီနီ၊ (၇) ဘာေဘးဒိုး၊ (၈) ကီရိဘာတီတို႔ ပါတယ္။

ဒီအထဲကမွ ကြၽန္မတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႀကီးရဲ႕ဒုကၡကို ျပက္ရယ္ မျပဳခ်င္ေပမယ့္ သူ႔ျပႆနာ ေျဖရွင္းပံု ေျဖရွင္းနည္းေလး ေတြကိုေတာ့ အနီးကပ္ေနရသူ ပီပီ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ပင္လယ္ေရ တက္လာမႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး လူေပါင္း သန္း ၂၀၀၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသား သန္း ၂၀ ဟာ ၂၀၅၀ မတိုင္ခင္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးက ဒီလိုမ်ဳိး လူလုပ္တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ခံစား ရတာမို႔ အေနာက္ အုပ္စုထံက ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံ လိုခ်င္ပါသတဲ့။ အတိုးနဲ႔ေခ်းတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒီအတိုင္း အလြတ္ေပးရမွာတဲ့။ ေတာင္းပံုေလးက သင္းတယ္ေနာ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီလို ဒုကၡေရာက္တဲ့ လူေတြကို လက္ခံဖို႔ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံက ဗီဇာတံခါးကို ဖြင့္ေပးသင့္ သတဲ့။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ ကလည္း ဒီသန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို တာဝန္ ယူသင့္ တာတဲ့။ သိပ္ရယ္ရတာပဲ။ ဒါေတြက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေတာင္းဆိုေန ခဲ့တာ။ ရသြားလား မရသြားလားေတာ့ မသိ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ရခိုင္ အေရးအခင္း ျပႆနာ ထဲကို ဘာလို႔မ်ား တစ္ကမၻာလံုးက စိတ္ဝင္စား၊ အာ႐ုံစိုက္၊ က႐ုဏာ ေတြသက္ၿပီး စုတ္တသပ္သပ္နဲ႔ တက္တက္ၾကြၾကြႀကီး ဝင္ေရာက္ ကူညီ ခ်င္ေနသလဲ ဆိုတာကို ဆက္စပ္လို႔ ရေလာက္ပါျပီ။

OIC ရယ္၊ BBC , VOA, RFA, Irrawaddy, DVB
တို႔အျပင္ လက္သည္ တရားခံေတြ ထဲမွာ ေရႀကီးတာလည္း ပါသကိုး။
သူ႔လူသန္း ၂၀ ကို နဂိုကမွ ဘယ္ပို႔ရမွန္း မသိရတဲ့ အထဲေနာ္။ တ႐ုတ္ႀကီးလိုပဲ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ အမိန္႔ ထုတ္လိုက္ၿပီးေရာ။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတဲ့ ရခိုင္၊ ဘဂၤါလီ အေရးကို လူမ်ဳိးစု ႏွစ္စု မေက်မနပ္ သတ္ျဖတ္ၾကျခင္းလို႔ လြယ္လြယ္ ကေလး လက္ခံဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တ႔ံခိုင္ၿမဲ ေရးလို႔ အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ေနေပမယ့္လည္း အေနာက္ဘက္ စည္း႐ိုး ေပါက္သြားတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရေတာ့ပါ။ လက္နက္ကို လက္နက္ ခ်င္းတိုက္တာ ထင္သာျမင္သာ ရွိလွေပမယ့္လည္း လူကိုလူခ်င္း
ဖိသတ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ က်ည္ဆန္ကလည္း အသံုးဝင္လိမ့္ မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

လတ္တေလာ သတင္းေကာင္းကေတာ့ အာဆီယံ အဖြဲ႔ကေရာ၊ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီး အိုဘားမားကပါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဆိုတာကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လို႔ မရပါဘူးလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ နားလည္ သေလာက္ကေတာ့ ဘဂၤါလီေတြကို လူ လူခ်င္း ကူညီမႈေတာ့ ျပဳရမယ္။ ႏုိင္ငံသားေပးတာ မေပးတာကေတာ့ ျမန္မာေတြသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို ျပင္ပါလို႔ သူတို႔မွာ ေျပာခြင့္ မရွိပါဘူးတဲ့။
အခ်ဳပ္ ဆိုရရင္ေတာ့ ရခိုင္အေရးဟာ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အေရးမို႔ ေသြးေအးေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ပါေၾကာင္း။

သႏၲာဝင္း

(  from face book )

Interview with Dr.Yin Yin Nwe Rakhine Commission)

video